Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Khoa Giám định

Time 27.07.2018 08:57 | View 583

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 1

Time 27.07.2018 08:57 | View 505

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 2

Time 27.07.2018 08:57 | View 411

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 3

Time 27.07.2018 08:53 | View 414

Khoa Điều trị bắt buộc Nữ

Time 27.07.2018 08:54 | View 388

Khoa Truyền nhiễm

Time 27.07.2018 08:54 | View 421

Khoa Khám bệnh

Time 27.07.2018 08:54 | View 426

Khoa Dược

Time 27.07.2018 08:54 | View 516

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Time 27.07.2018 08:54 | View 381
12