Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Khoa Giám định

Time 27.07.2023 04:18 | View 1.109

Giới Thiệu Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa

Time 27.07.2023 03:05 | View 4.821
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế.

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 1

Time 27.07.2023 04:12 | View 969

Sơ đồ tổ chức

Time 21.08.2023 02:46 | View 3.247
Sơ đồ tổ chức

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 2

Time 27.07.2023 04:05 | View 774

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 3

Time 27.07.2023 04:07 | View 745

Khoa Điều trị bắt buộc Nữ

Time 27.07.2023 04:22 | View 730

Khoa Truyền nhiễm

Time 27.07.2018 08:54 | View 758

Khoa Khám bệnh

Time 27.07.2018 08:54 | View 861

Khoa Dược

Time 27.07.2018 08:54 | View 845
12