Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Khoa Giám định

Time 31.01.2024 12:02 | View 1.242

Giới Thiệu Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa

Time 27.07.2023 03:05 | View 5.481
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế.

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 1

Time 27.07.2023 04:12 | View 1.077

Sơ đồ tổ chức

Time 21.08.2023 02:46 | View 3.595
Sơ đồ tổ chức

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 2

Time 27.07.2023 04:05 | View 865

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 3

Time 27.07.2023 04:07 | View 841

Khoa Điều trị bắt buộc Nữ

Time 27.07.2023 04:22 | View 826

Khoa Truyền nhiễm

Time 31.01.2024 11:37 | View 848

Khoa Khám bệnh

Time 31.01.2024 11:39 | View 961

Khoa Dược

Time 31.01.2024 11:34 | View 945
12