Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Khoa Giám định

Time 27.07.2018 08:57 | View 802

Giới Thiệu Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa

Time 10.08.2018 02:41 | View 3.540
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế.

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 1

Time 27.07.2018 08:57 | View 716

Sơ đồ tổ chức

Time 27.07.2018 07:33 | View 2.418
Sơ đồ tổ chức

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 2

Time 27.07.2018 08:57 | View 558

Khoa Điều trị bắt buộc Nam 3

Time 27.07.2018 08:53 | View 543

Khoa Điều trị bắt buộc Nữ

Time 27.07.2018 08:54 | View 526

Khoa Truyền nhiễm

Time 27.07.2018 08:54 | View 562

Khoa Khám bệnh

Time 27.07.2018 08:54 | View 633

Khoa Dược

Time 27.07.2018 08:54 | View 648
12