Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Pháp y tâm thần là một bộ phận của giám định tư pháp, công tác giám định pháp y tâm thần có vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị và sự phức tạp về chuyên môn y tế; vì thế cần phải được tổ chức thật tốt nhằm đảm bảo trật tự an ninh cho xã hội, tính mạng tài sản cho nhân dân; đồng thời thể hiện tính nhân đạo của chế độ XHCN là đảm bảo quyền và nghĩa vụ phải điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

  • Giám định pháp y tâm thần cho các trường hợp theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ngang cấp (cấp Trung ương); các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các trường hợp theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.
  • Giám định bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan trưng cầu, cá nhân yêu cầu giám định;
  • Giám định và giám định lại khi có yêu cầu của cơ quan trưng cầu, cá nhân yêu cầu giám định ;
  • Giám định tại chỗ (có thể tại các trại giam sau khi có sự trao đổi thống nhất giữa cơ quan trưng cầu với Hội đồng giám định) đối với những trường hợp không phức tạp và không khó khăn về chuyên môn nhưng nếu đưa đối tượng giám định ra khỏi trại giam thì rất khó khăn và phức tạp;
  • Tham gia tố tụng tại Hội đồng xét xử (giám định viên tới tòa tham gia cùng Hội đồng xét xử) để giải thích, trình bày về kết quả đã được giám định kết luận trước đó;
  • Giám định các trường hợp nhân chứng nếu cơ quan pháp luật thấy cần thiết;
  • Giám định sức khỏe tâm thần và trạng thái tâm thần hiện tại theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
  • Thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

Khoa Giám định pháp y tâm thần

Khoa Giám định pháp y tâm thần

 

Share with friends