Logo VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA
Vietnamese English

Thông cáo báo chí về việc C02, Bộ Công an triệu tập một số viên chức của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để phối hợp điều tra. (Chi tiết theo file đính kèm): thong cao bao chi.pdf

Share with friends